COMUNICAT: PLANTADA D’ARBRES I ENTREGA DE ROBA D’ESTIU.


Benvolguts/esparesimares,ensdirigimavosaltresperinformar-vosquejatenimapunt lescomandesd’equipacióesportivad’estiu.
L’entregaeS faràalpatidel’escolademansdemembresdelajunta,elssegüentsdies:

Dijous19d’abrilde16:00ha17:15h.

Divendres20d’abrilde16:00ha17:15h.

D‘altrabandatambéusvoleminformarqueelproperdissabte21d’abril,faremunaplantadad’abresalcostatdelparcdelpolígonl’empalme,ambtotselsparesimaresquevulguinassistirambelsseusfills.Tambéesfaràunesmorzarpopularperatotselsassistents.
L’acteestaràorganitzatperl’AMPAdel’escolail’AMPAdelallard’infants,ambel patrocinidel’ajuntament.
Elshorarisseranelssegüents:
·Ales9hesmorzarpopularperatotsels assistents.
·Ales10hplantadad’abres.Atentament: la junta