Tu també convé que ho sàpigues això…

[…] amb un tractor de cadenes d’aquells…feia molts de trossos1 sobretot perquè li feien fer coses que la potencia delega…una passada! Arrabassaren moltes quarterades2 de pinar!, amb un tractor gros per allà cap a l’Agulla3…allò era arenós, però hi havia pins, i aquells rabassots els se n’havia d’endur es tractor i…anaven son pare i es fill i en Joan –ara se va morir fa 2 anys- i això va ser dels primers tractors que hi va haver…ell i en “Pulit”…i tot això…i el tio Joan de Capdepera esteia a son Jaumell…i els empeltadors anaven a sa Font de sa Cala a empeltar sa vinya, 4 quarterades del tio Miquel, allà no devien sabre empeltar tampoc! I hi va anar aquí en Pep “Costa”, aquell que me va empeltar a jo aquell cirerer que se va arribar a morir i…aquell clot la duia d’arrel4 o no sé què tenia…ja me varen dir…què allà abans hi havia hagut una figuera Jorba…sa raça de sa figuera!…com és una Alicantina o una Bordissot blanca o negre o això…Jorba era es seu nom! Ses Alicantines eren diferentes!, eren per secar, però eren més seques, més petitones, i sortien rutlons5 com aquell que diu!…a mun pare li agradava i en feia6 una de cada classe. I estava dins es tarongers…perquè hi havia una filera de figueres i a sa part de damunt tenien una filera per hom!…totes eren Bordissot blanques com les varen fer…perquè en varem fer de clots! De vuit en vuit,…són 8 pams de fondo i 8 pams d’amplària i de baix…i a damunt tenien 6…s’esbancada7…quedant de 8 en 8, eren els aljupets! “tonses”8, jo tenia una mida feta, que les varem fer jo i mun pare i jo deia: “per mi ja basta, això ja és…” i venia i posava sa canya i llavors entrava dedins…i com aljupets9…perquè d’enmig només tenien 6 pams, i d’abaix n’havia de tenir 8…però fet una idea…perquè si tu fas un saljupet9…i de baix té 8 pams…lo que queda damunt de 6 és així10…i quan piques, fas s’esbancada i va fins abaix! Vatuadell11 Guillem!,…

…i sempre me feia contrari a jo, i deia: “has de fer una altra picada…”, i una picada la feiem amb sos gavilans12 o amb una aixada amb punta, perquè no era pedra,…tot era argila i molta de terra,…això són els clots de s’Empedrat i llavors varem sembrar ses figueres de branca. Tu també convé que ho sàpigues això, que és de branca. Qualqueú te dirà que vol figueres i els fas d’una branca i no importa empeltar…i ell les feia…ja sabia que ses figues Bordissot blanca –però en aquell temps engreixavem porcs13-…però sa figuera Bordissot blanca –feien pasta tanmateix- segons es terreno, si fa una boirada, ja se crullen i així tornen agres, ses figues…i allà a s’Empedrat no en pot haver de Bordissot blanca. I va ser quan jo vaig dir : ”s’ha acabat!” i me va fer en Guillem “Pelut” els empelts.

Converses amb en Guillem, Porreres, març del 2012

1 rompia les peces moltes de vegades

2 Una quarterada equival a 7.103 metres quadrats

3 Cala Agulla, Capdepera

4 La terra del clot li donava algun problema sanitari

5 Rutló: Figa seca no aplanada, que s’ha assecat per si sola; sol esser petita i poc saborosa

6 N’empeltava una de cada varietat

7 Quan tornen a ficar la terra flonja a dins del clot

8 Barbarisme, substitut de llavors

9 Saljupet/Aljupet: Com a petits aljubs

10 Explica la mida gesticulant amb les mans

11 Expressió, flastomia. Equivalent a punyeta!

12 Eina amb tallant a darrera i 2 punxes davant, que serveix per entrecavar la terra

13 No era important que se crullassin, tanmateix les menjaven els porcs

Transcripció i notes R.Mas