HISTÒRIES DEL PENEDÈS: EL DRET DE CUIXA

Els comtes catalans van bastir una xarxa de castells de protecció i defensa en els cims i turons més elevats de la Marca (frontera) del Penedès, però, amb l’adveniment del feudalisme (segle XI) el castell ja era vist pels pagesos com el nucli del poder del senyor feudal per mantenir-los sotmesos. La pagesia havia perdut la llibertat i el dret de propietat sobre la terra i restava sotmesa als vescomtes, barons, castlans,.. que, basant-se en l’ús de la violència, els imposaven la seva autoritat.

Aquesta imposició va generar els mals usos, un conjunt de  costums feudals que facultaven els senyors per maltractar els pagesos, empresonar-los i desposseir-los dels seus béns:

Intestia: Es penalitzava els pagesos que morien sense fer testament confiscant un terç dels seus béns. Eixorquia: Dret pel qual el senyor rebia una tercera part de l’herència del pagès que no tenia descendència. Cugúcia: Si l’esposa del pagès era trobada culpable d’adulteri, el senyor rebia la meitat dels béns de la muller si aquesta tenia el consentiment del seu marit, o la totalitat dels béns si no el tenia. Àrsia: Pagament que havia de fer el pagès en cas d’incendi fortuït de les seves terres. Ferma d’espoli forçada: Abans de casar-se, la família del futur marit, havia de garantir a la família de la futura muller, el retorn de la dot. Per tal de garantir-ho, la família del marit solia hipotecar algun dels seus béns. El pagès de remença havia de demanar l’autorització del senyor per a poder hipotecar el bé, a canvi de l’autorització el senyor rebia una quarta part del bé hipotecat. Remença personal: El pagès, la seva muller, fills i filles no podien abandonar el mas que treballaven, sense pagar els drets de redempció.

A aquests mals usos principals, encara es poden afegir d’altres, com que el pagès tenia l’obligació de comprar i de reparar les eines de treball a la farga del senyor.  L’obligació de moldre el blat al molí senyorial, la de coure el pa al forn del senyor. L’obligació del pagès de treballar amb un jou d’animals les terres del senyor durant uns dies determinats o la de traginar el blat o qualsevol altre producte del senyor, o les talles que eren els impostos pel dret del pagès a tallar la fusta dels boscos del senyor, les questes,……..

El dret de cuixa (ius primae noctis) era el dret del senyor a tenir relacions sexuals amb una dona del seu domini la seva nit de noces. Tot i la seva presència a fonts antigues no és clar si era un costum real, un ritual simbòlic o una llei d’escassa aplicació. Alguns historiadors apunten que l’abús era freqüent però no un dret i que probablement s’ha extrapolat de l’obligació dels vassalls de consultar amb el seu senyor abans de casar-se (presentalias).

Els Mals Usos varen ser una de las causes de la Guerra dels remences, entre 1460 i 1486.

Publicat a El 3 de vuit (30-03-12)