Com va el Pla de desenvolupament Rural de Catalunya?

El Pla de Desenvolupament Rural (PDR) té com a finalitat modernitzar l’estructura agrària, adaptar les produccions al mercat i fomentar que el valor afegit dels productes agroalimentaris beneficïi als agricultors. Al mateix temps, el programa també assegura una producció sana i de qualitat, manté la competitivitat de les produccions agroalimentàries optimitzant l’autorització de recursos i la incorporació de nova tecnologia.
El nivell d’execució del PDR supera la mitjana europea en 4 punts. Aquest fet demostra el bon comportament del programa així com la consecució progressiva dels objectius fixats en la programació del PDR. Els eixos amb un nivell d’execució més elevat són els relacionats amb la millora de la competitivitat dels recursos agrícoles i forestals, i la qualitat de vida de les zones rurals i la diversificació de l’economia rural.
El 31 de desembre de 2009, el FEADER executat a Catalunya es situa en un 25,42% del total programat pel període 2007-2013 mentre que la mitjana d’execució global a la Unió Europea sobre totes les mesures d’aplicació a tots els Estats membres es situa en un 20,92%. Per tant, en els tres anys d’aplicació del període de programació, el PDR català porta una ritme d’execució superior en 4 punts respecte al nivell d’execució europeu.
L’eix 1 relacionat amb la millora de la competitivitat de recursos agrícoles i forestals és el que manté el ritme d’execució més elevat. De fet, la diferència entre Catalunya i la mitjana europea és de 19,4 punts.
El mateix succeeix amb l’eix 3 del Programa dedicat a la qualitat de vida de les zones rurals i diversificació de l’economia rural. En aquest cas, l’execució de Catalunya es situa pràcticament 6,6 punts per sobre de la Unió Europea.

feader